KVKK Aydıtlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Dide Psikoloji olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (KVKK Düzenlemeleri) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla Dide Psikoloji tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, işe giriş sırasında adaylık dönemi ya da iş akdi kapsamında Dide Psikoloji’ye kendiniz tarafından ya da yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizin yanı sıra iş akdinin devamı süresince adınıza sağlık sigortasının temini, tedavi giderlerinizin ödenmesi ya da yasal mevzuat uyarınca sağlık raporlarının Dide Psikoloji’ye teslimi suretiyle temin edilmektedir.

2. Kişisel verilerinizi işleme amacımız, işleme süresi ve hukuki sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimizle iş akdinin kurulması ve söz konusu iş akdi kapsamında yükümlülüklerimizin ifa edilmesi, çalışanımız olarak sizinle iletişim kurulabilmesi, Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, şahsınızdan gelen talep ve soruların cevaplanması, Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile iş akdi ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir. Kişisel verilerinizin açık izniniz olmaksızın, ticari amaçla, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bir başka kişi ve/veya kuruluşla paylaşılması söz konusu değildir.

Dide Psikoloji söz konusu işleme faaliyetini, esas dayanağı sizlerin açık rızası olmakla birlikte;

İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Rıza alınmasının fiilen imkânsız olması ancak işleme faaliyetinin sizlerin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Dide Psikoloji’nin taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
Dide Psikoloji’nin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişisel verinin bizzat sizin tarafınızdan paylaşılmış olması,
Dide Psikoloji açısından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dide Psikoloji meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, durumlarında sizlerin rızasına ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirebilmektedir. Ancak özel nitelikteki kişisel verileriniz sadece ve sadece bu konuda açıkça rızanızın bulunması, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ya da sağlık hizmetlerinin temini gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, genel olarak Dide Psikoloji ile iş akdiniz devam ettiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Söz konusu ilişkinin sona ermesi sonrasında ise, hukuken başkaca bir süre öngörülmediği ve tarafınızca aksi talep edilmediği takdirde, genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca verileriniz saklanmaya devam edilecektir. Söz konusu sürelerin dolması durumunda ilgili kişisel verileriniz silinecek ve müteakiben imha edilecektir. Ancak, hiç arzu etmemekle birlikte, sizlerle bir uyuşmazlığımızın varlığı ya da dava husumetinin söz konusu olması halinde, ilgili uyuşmazlık ya da dava süresince ilgili kişisel verilerinizin saklanacağı ve işleneceği tabiidir.

3. Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Dide Psikoloji olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak ve hukuken gerekli şartların sağlanması kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir, işleyebilir ve saklayabiliriz.

4. Güvenlik tedbirleri

Kişisel verilerinize ilişkin en önemli hususların başında gerek fiziki gerekse de dijital ortamda tutulan kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması; söz konusu verilerin hukuka aykırı işlenmesi ve hukuka aykırı şekilde erişilmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla Dide Psikoloji, muhtemel ihlal ve zarar risklerini göz önünde bulundurarak, maliyet ve etkinlik kriterleri çerçevesinde, personel ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, yetki hiyerarşisinin kurgulanması, ilgili iç politika ve süreçlerin oluşturulması, şifreleme, virüs veya trojan yazılımları ile STP veya benzeri güvenli veri aktarım mekanizmalarının kullanılması, güvelik duvarı oluşturulması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır. Alınan tüm bu tedbirlere rağmen bir veri ihlali ile karşılaşılması durumunda uygulanacak süreçlere ilişkin olarak ise “Dide Psikoloji Veri İhlali Müdahale Planı” hazırlanarak uygulamaya alınmıştır.

5. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Şirkete başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6. Başvuru Yöntemi

(5) numaralı madde de belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, ’ nin aşağıda bildirilen adresine şahsen veya noter aracılığıyla ya da kurumsal elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yapacağınız başvuru kapsamında aşağıda bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Başvurulara ilişkin olarak “Bilgi Talep Formunu” info@didepsikoloji.com adresinden talep edebilirsiniz. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın 10 sayfayı aşması halinde aşan her sayfa başına 1 TL olmak üzere; ilgili bilgi ve dokümanların tarafınıza bir örneğinin verilmesini talep etmeniz durumunda ise bu talebinizin karşılanması için Şirketimizin katlanmış olduğu maliyet Şirketimizce tahsil edilebilecektir.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın 10 sayfayı aşması halinde aşan her sayfa başına 1 TL olmak üzere; ilgili bilgi ve dokümanların tarafınıza bir örneğinin verilmesini talep etmeniz durumunda ise bu talebinizin karşılanması için Şirketimizin katlanmış olduğu maliyet Şirketimizce tahsil edilebilecektir.

Yazılı başvurularda

Dide Psikoloji

Oğuzlar Mahallesi 1377. Cadde Köprülü Apt. 2. Kat No:6
Balgat/ Ankara

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda

info@didepsikoloji.com